Advertisement
( जाहिरात )              

लेखी परीक्षेचे वेळा पत्रक

 

 

 

            

               

Written Examination Syllabus
लेखी परीक्षेचा अभ्यासक्रम          3

खेळाडू आरक्षण मागितलेल्या उमेदवारांकरिता महत्वाची सूचना     2

उमेदवारांना लेखी परीक्षेसाठीच्या महत्वाच्या सूचना        1